Sevda Acısı İçin Okunacak Dua

/ 21 Aralık 2020 / 16.140 / yorumsuz
Sevda Acısı İçin Okunacak Dua

Aşk duygusu her insanın başına gelebilecek duygulardan biridir. İnsan hayatında gerek güzel gerekse kötü durumlara sebep olabilen bir duygudur. Genel olarak da insanın başına gelebilecek en güzel şeyin aşk olduğu halk arasında söylenen bir durumdur. Aşk acısı çekmek de bu güzel duygunun bir cabasıdır. Sevda acısı için okunacak dua arayan insanlar için bu yazımızda birtakım dualara yer vereceğiz.

Aşk ya da sevda acısı dediğimiz acıyı aşık olup da çekmeyen neredeyse yoktur. Her insanın bir platonik aşkı olduğu gibi aşk acısı yaşatan insanlarla karşılaşması da muhtemel bir durumdur. Sevda acısının birtakım nedenleri bulunur. Bunlardan biri platonik olarak nitelendirilen karşılıksız sevdanın sonucunda ortaya çıkan aşk acısıdır. Bir diğeri de sevgilisinden ya da eşinden ayrılan insanların yaşadığı acı olarak karşımıza çıkar.

Sevda acısını gidermek için birtakım yöntemler bulunur. Kişi tek başına bu acı ile başa çıkmaya çalışır. Kendisine hobi edinir. Kurslara yazılır ya da daha önce keşfedemediği yeteneklerine yönelerek bu alana ilişkin çalışmalar yapar. Bir diğer yöntem de uzman bir psikolog ya da doktordan yardım almaktır. Bu alanda gerekli eğitimi almış uzman kişilerden alınan destekle de bu sevda acısının giderilmesi söz konusu olmaktadır. Kişilerin çektikleri aşk ya da sevda acıları için başvuracakları yöntemlerden biri de dualardır.

Sevda acısı için okunacak dualar çeşitli bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu duaların içten bir şekilde ve inanarak okunması gerekir. Duaların açamayacağı kapı yoktur görüşü halk arasında yaygın olan bir görüştür. Hal böyle olunca samimi bir şekilde Allah’a açılan eller dua edince kabul edilme olasılığı da artmaktadır.

Sevda Acısı İçin Kuduriye Duası

Giden eşin geri gelmesi ya da aşık olunan kişinin kendisine de aşık olmasını isteyen kişiler için kuduriye duası etkili bir duadır. Bu duanın etkili olabilmesi okunma şekline göre değişir. En etkili olanı abdest alıp namaz kıldıktan sonra okunmasıdır. Sevda acısı için kuduriye duası okumak isteyenler için duanın şu şekilde olduğunu söyleyebiliriz:

Bismillâhirrahmânirahîm

Allâhümme yâ Alîmu yâ Azîmu yâ Rahmânu yâ Rahîmu yâ Kuddûru ente Rabbi ve ilmike hasbi feni’mer-rabbû rabbi ve ni’mel hasbû hasbî tensuru men teşâu ve inneke entel azîzur-rahîm.Yâ Kuddûr(3) Ve es-elukel azameti vel-harekâti ves-sekenâti vel-kelimâti vel irâdâti vel-hazarâti min eş-şekûri kâne vez-zunûni vel-evhâmi ve zulzilû zilzâlen şedidâ.

Yâ Kuddûr(3) Ve iz yekûlul münâfikûne vellezîne fî kulûbihim meredun mâ veadenallâhü ve resûlühü illâ gurûrâ.Yâ Kuddûr(3) Veftahlenâ feinneke hayrul-fâtihîn. Vağfirlenâ feinneke hayrul-gâfirîn. Verhamnâ feinneke hayrur-râhimîn.Sebbitnâ vensurnâ ve mehhirlenâ hâzâ emrî ve sehherel bahreyni li mûsa ve sehheretil cibâlu vel-hadîdi li dâvuder-rîhi vel-cinni vel-insi li süleymâni ve sehheretis-sakaleyni Muhammedinil Mustafa s.a.v Yâ Kuddûr(3) Ve sehhirlenâ küllün fil-bahri hüve leke fil-ardi ves-semâi vel-mülki vel-melekûti külle şey’in bimâ kesebet bi hakkı Kâf Hâ Yâ Ayın Sad.Vensurnâ feinneke hayrun-nâsirîn.Verzuknâ ve ente hayrur-râzıkîn.Vehdinâ ve neccinâ minel-kavmiz-zâlimîn.Yâ Kuddûr(3) Veheblenâ rîhan tayyiban kemâ hıye fî ılmike venşur aleynâ min hazâ-ıni rahmetike verhamnâ bihâ hamlil kerâmâti meas-selâmeti vel-âfiyeti fîd-dünya vel-âhireti.Yâ Kuddûr(3) Allâhümme yessirlenâ umûrenâ mear-rahmeti li kulûbinâ ve eydinâ ves-selâmeti ve künlenâ hâceten fî seferinâ ve halîfete fî ehlinâ vetmun alâ vucûhi a’dâınâ vemsehûhüm kulûb.Yâ Kuddûr(3) Şâhetil vucûhü lil hayyil kayyûm. Vekad hâbe men hamele zulmâ.Tâ Sîn Mîm.Hâ Mîm Ayın Sîn Kâf meracel bahreyni yeltakıyâni beynehümâ berahün lâ yebğıyâni.Hâ Mîm(3) el emru ve câen-nasru fealeynâ lâ yunsarûn.Yâ Kuddûr(3) Bismillâhirrahmânirahîm.Hâ Mîm.Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil alîm.Ğâfiriz-zenbi ve kâbilit-tevbi şedîdil-ikâbi fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hu.Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.

Bismillâhirrahmânirahîm.

Yuhibbûnehüm kehubbillâhi vellezîne âmenû eşeddü hubben,lillâhi ve ihsânihî ve ehibbâı ve ihvâni minel mü’minîne vel mü’minâti billâhil-aliyyîl-azîm.Ve tekabbel kitâbin nekalehüllâhü azze ve celle ve nekaler-resûle erselehüllâhü azze ve celle.Ve tekabbel burhân ezherehüllâhü azze ve celle ve bihî lâ ilâhe illallâh.Ve izzetillâhi ve azametillâhi ve sultânillâhi ve sıatillâhi ve hükmillâhi ve afvillâhi ve ihsânillâhi ve kudretillâhi ve enbiyâillâhi ve melâiketllâhi ve kütübillâhi ve resûlillâhi ve eûzubillâhi min ğadabillâhi ve ıkâbillâhi ve sehâtillâhi ve nekâlillâhi ve min kitâbillâhi kad sebaka ve min zevâli ni’mete ve mûcibâtil-heleketi vel-fadîhati fîd-dünyâ vel-âhireh.Ve eûzubillâhil-azîm minel ehli ve mâli vel-veledi ve ınde muâyeneti melekil mevti aleyhisselâmVe eûzubillâhil-azîm min şerri külli zî şerrin ve min şerrin mâ ehâfu ve ahzeru ve min şerri fesakatil-arabi vel-acemi ve min şerril-cini vel-insi veş-şeytâni ve min şerri iblîse ve cünâdihi ve min şerris-selâtîni ve enbâıhim ve mimmâ yenzilu mines-semâi vemâ ya’rucu fîha.Ve min şerri mâ yelicu fil-leyli ven-nehâri vemâ yahluku fîha.Ve min şerri külli dâbbetin ente ahizun binâsiyatiha inne rabbî alâ sırâtın mustakîm.

Allâhümme innî estecebtü bike min şerri külli şey’in halaktahü ve ehtarisu bike minhüm.Ve eûzubillâhil-azîm minel ğaraki vel-hedmi vel-fedmi vel-hasfi vel-hicâreti vez-zelâzili ves-sayhati vel-fitneti ves-savâıki vel-cunûni ve cemîı envâıl belâı fîd-dünya vel-âhireh.Ve eûzubillâhil-azîm min ğadabillâhi ve min şerri mâstafâse minhül-melâiketül-mukarrebûne vel-enbiyâu vel-murselûne ven-nebiyyu Muhammedun abduke ve resûlike ve nebiyyuke ve es-elukel-hayre küllehâ lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke Muhammedun abduke ve resûlike lâ ilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke lehü ilâhen vâhiden ehaden sameden ferden vitren lem yettahız sâhıbeten velâ veledâ.Allâhümme innî es-eluke bi esmâikellezî lâ ilâhe illâ hüver-rahmânur-rahîm.Lehü mülküs-semâvâti vel-ard.Ve hüve alâ külli şey’in kadîr.Ve haşeat lehül-esvât.Ve vecelet lehül-kulûb.Yâ âyezî min külli kurbetin ve yâ sâhıbi fî külli şiddetin ve yâ ilâhi ve ilâhe âbâı ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel-esbâti ve mûsâ ve hârûne yâ şâhide külle necvâ.Allâhümmes-tecib bihakkı ismikel azîm.Ve bi hürmeti ısâdikes-sâlihîn.Yâ erhamer-râhimîn ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihit-tayyibînet-tâhırîn.Birahmetike yâ erhamer-râhimîn vel-hamdülillâhi rabbil âlemîn.

Ya Kadir Esması ile Sevda Acısını Giderme

Sevda acısı için okunacak dua arayanlar için ya kadir esması etkili bir duadır. Besmele çektikten sonra okunacak 99 ya kadir esması yukarıda verilen kuduriye duası ile birlikte okunursa etkisi daha da artmaktadır.

“Ey bütün varlıklara kendi kudreti ile güç ve kuvvet veren Kadir! Beni de kendi kudretinle destekle ve sana muhtaç olduğum bu aciz ve güçsüz hayat dönemecinde beni yalnızlığın çirkin acısı ile baş başa bırakıp merhamet dalgasından kovma. Sen, kâinatı sınırsız kudretinle inşa eden ve her dem kudret tutan Kayyum’sun.

Bir an kudret elini çeksen, kâinatın helak olacağını bilirim. Ben de küçük bir kâinatım; zira sen beni küçük bir kâinat suretinde yaratıp dünyaya gönderdin. Beni de her daim ayakta tutanın, senin kudretin olduğunun farkındayım. Bu bilginin hatırı için yaptığım duayı kabul et ve beni çaresizliğin kollarına terk etme Ya Kadir. Âmin.”

Sevda Acısı Çekenler İçin Ya Vedüd Esması

Sevda acısına adeta şifa olan dualardan biri de ya vedüd esmasıdır. Sevda acısı çekenler için ya vedüd esması okunması dilediklerine kavuşmalarında etkilidir. Bu duanın da yukarıda verilen kuduriye duası ile birlikte okunması daha da etkili olmaktadır. Ya vedüd esmasının okunuşu şu şekildedir:

“ Ey aşkın ve sevdanın yaratıcısı olan Vedüd! Senin, her varlığın ve her mahlûkun kalp odağına sevda ve muhabbet tohumu ektiğini biliyorum. Öyle ki en uzak galaksilerden tut en yakın yıldızlara kadar bu aşkın geçerli olduğunu ve bu çekim gücü sayesinde kâinatın ayakta durduğunu biliyorum.

Ey Vedüd, sen varlıkları birbirine aşk ve sevda ipliği ile bağlayıp sevginin ve muhabbetin esas olmasını, kin ve nefretin ise geçersiz kalmasını isteyen sonsuz aşk sahibisin. Senin münezzeh zatındaki münezzeh aşk, kâinatın her zerresini aşkla dolmasına vesile olmuştur. Bu münezzeh aşkın hatırına Kuduriye duasını kabul et. Âmin.”

Sevda Acısı Çekenler İçin Ya Kahhar Esması

Sevda ya da aşk acısı çekenler için önerilen esma ve dualardan biri de ya kahhar esmasıdır. Bu duanın besmele çekilerek okunması da etkisini daha da artıracak kişinin dileğine kavuşmasına vesile olacaktır. Sevda acısı çekenler için ya kahhar esması şu şekilde okunmaktadır:

“Ey sevdası ve aşkı gibi kahrı ve azabı da hudutsuz olan Kahhar! Sen, aciz ve zavallı kullarına zulmeden haksız kullarını Kahhar isminle azaba uğrattığın gibi, her türlü haksızlığın ve hukuksuzluğun önünü de bu mukaddes esman ile alırsın.

Sen muntazam bir şekilde yarattığın muhteşem kâinatın işleyişini bozan her türlü fitne ve fesada engel olursun. Ya Kahhar, ben aciz kulunun ruh dünyasını bozan şu sıkıntımı da kahret ve bana acı dolu günler yaşatan bu ızdırabı, sonsuz kudretinle ortadan kaldır. Beni Kuduriye duasını yaparken amaçladığım noktaya getir ve memnun et. Âmin!”

Sevda Acısı Çekenler İçin Ya Cami Esması

Aşk dünyanın en güzel duygusu olsa da aşk acısı çekmek de dünyanın en acı duygularından biridir. Sevda acısı çekenler için ya cami esması etkili dualardan biridir. Besmele çekilerek okunacak bu duanın etkili olması için de her duada olduğu gibi inanç ve samimiyet gerekir. Ya cami esmasının okunuşu şu şekildedir:

“Ey Cami, senin her varlığını bir araya toplayan ve zıtları bile birleştiren (cem eden) kudret sahibi Cami olduğunu biliyoruz. Sen, geceyi gündüze katar, kıştan baharı çıkarır, üzüntüyü sevince çevirirsin. Sen, karanlıkla aydınlığı, sıcak ile soğuğu ve mutluluk ile hüznü aynı yerde birleştiren sonsuz Cami’sin.

Öyleyse benim imkânsız gibi görünen muradımı da kalbimdeki istekle birleştir ve beni muradıma nail ederek mesrur et. Âmin Ya Cami!”

Yukarıda saydığımız duaların ve esmaların okunması ve etkili olması için belli şartlar bulunur. Bu dualara başlamadan önce abdest alınması, Kıble tarafına dönülmesi gerekir. Namazlardan sonra duaların edilmesi duaların kabul olması için gereklidir. Allah’a yalvarmak, ona samimi bir şekilde yaklaşmak duaların kabul olması için önemli hususlar arasında yer almaktadır.

Sevda acısı için okunacak dualar kişinin niyetine göre ve Allah’tan isteme şekline göre sonuç verir. Kalpten istenen her dileğin Allah katında daha makbul olduğu bilinen bir gerçektir. Eşinden boşanmış, sevgilisinden ya da nişanlısından ayrılmış ve geri birleşmek isteyen kişiler bu duaları etmektedir. Bunların yanı sıra platonik aşk dediğimiz karşılıksız seven kişilerin durumları için de bu duaların etkili olduğu bilinmektedir. Sevgisine karşılık bekleyen kişiler bu duaları içten bir şekilde ederek dualarının kabul olmasını bekleyebilirler.