Sabır Duası Nedir?

/ 19 Aralık 2020 / 1.403 / yorumsuz
Sabır Duası Nedir?

Sabır; soğukkanlılıkla sıkıntı ve zorluklara karşı göğüs germe, aklın ve dinin gösterdiği yolda sonuna kadar beklemek anlamına gelir. Peygamber Efendimiz buyuruyor: “Sabır ve tahammül gösteren kimseyi Allah sabırlı kılar. Sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet hiçbir kimseye verilmemiştir.” (Tirmizi, Birr, 76).

Hz. Peygamber (as); “Sabır, acı bir olayın yaptığı sarsıntıya karşı ilk anda gösterilen tahammüldür.” (Buhârî, Cenâiz, 32) sözüyle, bir felaketle ilk karşılaştığı zamandaki sabrın önemini vurgulamıştır.

İnsanlar hayat boyunca, bolluk veya yokluk içinde kalabilir, sağlıklı iken hastalanır, sel, deprem, yangın gibi felâketlerle karşılaşabilir; bütün bu durumlarda insanın en büyük dayanağı sabırdır. Aksine davranış, insanı Allah Teâlâ’ya isyana ve nankörlüğe sürükler. Allah bu konuda şöyle buyurmuştur:

” Doğrusu kim Allah’tan korkar ve düştüğü felâkete sabrederse; muhakkak ki Allah iyilik edenlerin mükâfatını boşa çıkarmaz.” (Yusuf, 12/90).

Sabır denince ilk akla gelen sabrın sembolü Hz. Eyüp (as)’dır. Evlat, mal ve servete sahipti. Sahip olduğu bunca nimetler onu Allah yolundan alıkoymadığı gibi, aksine şükrünü arttırdı. Bununla beraber malı, çocukları ve bedeni ile çok ağır bir imtihana maruz kaldı.

Malları elinden alındı. Yanına gelip bütün mal ve servetinin heba olduğunu haber veren şeytana, “O malı mülkü bana Rabbim vermişti. Şimdi de aldı. Çünkü sâhibi O’dur” şeklinde örnek bir sabırla cevap verdi.

Ardından çocukları vefat eder. O yine büyük bir tevekkül ve sabır gösterir.

Sonra amansız bir hastalığa maruz kalır. Hastalık ilerleyince de bütün akraba, dost ve komşuları onu terk eder. Hatta hastalık onlara da bulaşmasın diye onu şehirden çıkarırlar.

Ama o hastalığın büyük mükâfatını düşünerek sabırla bekledi. Sonra bedenindeki kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman O kulluğuna zarar gelir düşüncesiyle Allaha şöyle yalvardı  ’Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.’”

Bunun üzerine Allah ona, “Ayağını yere vur. Çıkan sudan yıkan ve soğuğundan iç.” buyurdu.

Emredileni yapınca iki pınar fışkırır. Birinden yıkanır, birisinden içer ve öyle bir sıhhat ve gençliğe kavuşur ki, hanımı bile onu tanıyamadığı rivayet edilir!

Böylece insanlık tarihine, “Eyüp Aleyhi selamın sabrı gibi” bir söz yer eder. Allah, onu bu güzel vasıfları sebebiyle över.

“Biz onu hakikaten sabırlı bulduk. O ne güzel kuldu. Şüphe yok ki o tamamen Allah’a dönen idi.”

Hiç şüphesiz onun mal, servet ve sıhhate kavuşması, halis bir sabır ve tevekkülle yaptığı samimî duanın harika sonucuydu!

Peki, Duaların Kabul Olması İçin Ne Yapmamız Lazım?

 Allah’a içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz. Ama duaların kabul olması için bazı hususlara dikkat etmek gerekmektedir.

-Dualar içten okunmalıdır,

-Abdestli olarak okunan dualar daha makbuldür,

-Mübarek gece ve günlerde sabah namazının ardından edilecek dualar daha makbuldür.

– Evvela, dua kabul çerçevesi dâhilinde olmalıdır

– Sonra, samimi ve günahsız bir ağızla olacaktır.

– Mümkünse abdestli ve helal lokma alınmak suretiyle bereketlenecektir.

– Mübarek mevkilerde, özellikle mescit ve camilerde,

– Mübarek zamanlarda, özellikle ramazan ayı ve Kadir Gecesi, Berat Gecesi gibi mübarek gecelerde,

– Namazlardan sonra, özellikle sabah namazından sonra dua edilmesi makbuldür.

Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde de duanın tesiri azalacaktır.

Onların verdiği sıkıntılara sabretmekle günahlarınızın affedileceğini ve sevap kazanacağınızı düşünün.

Kur’an-ı Kerim’de Sabır Hakkında Ayetler

“Ey iman edenler! Sabredin, sabır yarışında (düşmanlarınızı) geçin!” Âl-i İmrân  (200)

“Sizi korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz eksiltmekle elbette deneriz. Sabredenleri müjdele!” Bakara (155)

“Sabredenlere, felâketlere karşı dişlerini sıkıp göğüs gerenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir.” Zümer (10)

“Ey iman edenler! Başınıza gelecek her şeye sabretmekle ve namaz kılmakla Allah’tan yardım isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir. “Bakara (153)

“İçinizden mücahitleri ve sabredenleri belirtelim diye sizleri mutlaka imtihan ederiz. Haberlerinizi de denetleriz.” (Muhammed, 47/31).

“Şüphesiz Allah Teâlâ sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 2/153, 155)

İnsan, maruz kaldığı sıkıntılı tekdirlere nefsinin isyan etmeyip itaat etmesi için duâ etmeli, hakkında hayırlısını dilemelidir. Peygamberimiz (as) böyle sıkıntı içinde kalan kimseye dua tavsiye buyurmuştur. Onu okumalı, Allah’a teslim olmalıyız.

Sabırla ilgili Hadisler

Hz. Peygamber (as) şöyle buyuruyor: “Müminin işi hayrete şayandır. Zira işinin hepsi onun için hayırlıdır. Bu özellik yalnız mümine özgüdür. Zira sevinirse şükreder. Bu ise onun için hayırlıdır. Başına belâ gelirse sabreder. Bu da onun için hayırlıdır.” (Riyâzü’s-Sâlihin, I/54).

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Her gün sabah akşam yedi kere, “Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim” okuyan, dünya ve ahiret sıkıntısından kurtulur.) [İbni Sünni]

Peygamber Efendimizin Okuduğu Sabır Duası

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), etrafındakilere sabırlı olabilmeleri ve öfkeden arınabilmeleri için okuduğu dua ise;

“Bismillahirrahmanirrahim,

Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi-kadaike ve barik li fima kuddire li, hatta la uhibbe ta’cile ma ahhartehu ve te’hira ma acceltehu.

Anlamı:  Allahım, sana malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah’ım, kararına beni razı kıl, kaderimde bulunanı bana ihsan et, tehir ettiğinin acele olanını, acele ettiğinin tehirini istemeyeyim. Nefsimi isyandan mahrum kıl, teslimine yardımcı ol.

Okunabilecek Sabır Duaları

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümmağfirli zenbi ve ezhib ğayza kalbi ve ecirni mineş şeytani euzü billahis semiıl alimi mineş şeytanir racim.

Anlamı:  Allah’ım, günahlarımı bağışla, kalbimdeki hırsı gider, beni şeytandan koru. Rahmeti İlahiden kovulmuş şeytandan, her şeyi bilen ve duyan Allah’a sığınıyorum.

Bu sabır duasını her sabah 3 defa okuyan kişilerin gününün daha sakin ve huzurlu geçtiğine inanılır.

İmam-ı Şafii (r.a)’yi Sıkıntıdan Kurtaran Dua

İmam-ı Şafi (r.a) anlatıyor; “Bir işle karşılaştım. İçimi yaktı. O kadar çok üzülmüştüm ki bu duruma bunun derecesini Allah (c.c)’tan başakası bilemez. Ertesi gece biri rüyamda bana şu duayı okumamı ilham etti: Allâhümme İnne lâ emlikü li nefsî darran ve lâ nef’an ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûran ve lâ estetiy’u en ecide illâ mâ a’taytenî ve lâ ettekıy illâ mâ vekaytenî. Allâhümme veffıknî li mâ tühıbbü ve terdâ minel kavli vel ameli fî âfiyeh.

Rabbena efriğ Aleyna sabran ve sebbit akdemena vensurna alelgavmin kafirin.(Bakara  250. ayet)

Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızın yere sağlam bastır ve şu kafirlere (topluluğa) karşı bize yardımcı ol.

Ya Sabur (c.c) zikrini çeken kimse, şiddet ve zorluk görmez. Bu Zikre devam eden kimseler teşebbüs ettiği işi tamamlamadan bırakmazlar. O işten acizlik getirmezler. İşin sonuna kadar sabırlı olur, başladığı işi bitirir.

Sabırlı Olmak İçin Okunan Dualar İçerisinde Belki de Yapılabilmesi En Kolay ve Tesirli Dua

Bismillahirahmanirrahim vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümmağfirli zenbi ve ezhib ğayza kalbi ve ecirni mineş şeytani euzü billahis semiıl alimi mineş şeytanir racim.

Allah’ım! Günahımı bağışla, kalbimdeki hırsı gider, beni şeytandan koru. Rahmeti İlahi’den kovulmuş şeytandan, bilen ve duyan Allah’a sığınıyorum.’’

Şüphesiz Allah Teâlâ sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 2/153, 155).

Sabrın anahtarlarından bir diğeri de aşağıdaki duadır;

La ilahe illallah kalbe külli şey’inü La ilahe illallah ba’de külli şey’in, La ilahe illallah yebka Rabbüna ve yefni şey’in.

Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.) [Şir’a]

Maddi Sorunlar Karşısında Okunan Sabır Duası

Hem sabır duası hem de helal rızık kazanma duası olan bu kutsi niyazın sabahın erken saatlerinde okunması inşallah çok daha tesirli olacaktır.

Al-i İmran suresi 173. Ayeti kerimesi her türlü mevzuda okunabilecek bir sabır duasıdır. Oldukça kısa olan bu dua ile müminler inşallah kendilerinde dayanma gücü bulacaklar ve bir mümine yaraşır şekilde sabırlı davranacaklardır inşallah.

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Hasbünallah ve ni’mel-vekil” (amin)

Anlamı: “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!”

Yatsı namazından sonra okunması tavsiye edilen bir duadır. Dua sözlerinin peş peşe üç defa okunması inşallah daha faydalı olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma fa’büdhü vastabir li ıbadetih hel ta’lemü lehu semiyya. (amin)

Anlamı: (Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde, O’na ibadet et ve O’na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç, O’nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun? (Meryem-65)

Ya Sabur Esmasının Mucizevi Tesirleri

Herhangi bir sıkıntısı bulunan ve sabırlı olmaya ihtiyaç duyan müminlere büyük alimler Ya Sabur esmasını devamlı okumalarını tavsiye etmektedir. Bir kulun Allah’ın bu güzel ismi ile Yüce Rabbinden sabır istemesi halinde inşallah dileği gerçekleşecektir.

Evlatların Sabırlı Olması İçin Okunan Dua

Hazreti Lokman’ın çocuklarına hitaben söylediği bu sözler inşallah dua okuyan kişilerin evlatlarının hayırlı bir şekilde yetişmelerine vesile olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

Ya büneyye ekımıs salate ve’mur bil ma’rufi venhe anil münkeri vasbir ala ma esabek inne zalike min azmil ümur. (amin)

Anlamı: “Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.” (Lokman-17)

Bazı Zararlı Alışkanlıkları Olan ve Kendi Eliyle Kendisine Zarar Veren Kişilerin Okuması Tavsiye Edilen Dua

Bu niyaz müminin söz konusu zararlı alışkanlıktan kurtulmasını sağlar ve güzel davranışların nasip edilmesine vesile olur inşallah.

Bismillahirrahmanirrahim

Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemıl asellahü ey ye’tiyenı bihim cemıa innehu hüvel alımül hakım. (amin)

Anlamı: Yakup, “Nefisleriniz sizi bir iş yapmağa sürükledi. Artık bana düşen, güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir” dedi. (Yusuf-83)

Art Niyetli İnsanlardan Gelebilecek Zararlara Karşı Okunması Tavsiye Edilen Sabır Duası

Düşmanlardan gelebilecek her türlü zararın defedilmesine vesile olan tesirli bir duadır. Bu duayı devamlı okuyan kişiler en sıkıntılı durumlardan bile inşallah zarar görmeden kurtulurlar.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve lemma berazu li calute ve cünudihı kalu rabbena efrığ aleyna sabrav ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafirın. (amin)

Anlamı:  (Tâlût’un askerleri) Câlût ve askerleriyle karşı karşıya gelince şöyle dediler: “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.” (Bakara-250)

Gün İçerisinde Sık Sık Okuyabileceğiniz Kısa Sabır Dualarının Okunuşu ve Anlamları

“Bismillahirahmanirrahim,

Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.”

Anlamı: Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.

Okunuşu:

“Bismillahirahmanirrahim,

Rabbena efriğ aleyna sabran ve sebbit ekdamena vensurna alel kavmil kafiriiin.

Anlamı:  Ey Yüce Rabbim, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.

Sıkıntı ve Borca Karşı Sabır Duası

Borcu olan kişilerin her gün aşağıdaki duayı okumaları gerekir. Bu sayede Allah’ın yardımcıları olup, bu dert ve sıkıntıdan onları kısa sürede kurtaracağı ümit edilir.

“Bismillahirahmanirrahim,

Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim.