Define Yeri Bulmak İçin En Tesirli Dua

/ 21 Aralık 2020 / 45.711 / yorumsuz
Define Yeri Bulmak İçin En Tesirli Dua

Dua, yeryüzünde insanoğlunun ihtiyaç duyduğu en önemli şeylerden biridir. Dünyanın dua üzerine kurulu olduğu da yaygın bir görüştür. Bir dileğin kabul olması, hastaların iyileşmesi, meslek sahibi olunması gibi sayılamayacak kadar çok durumlar için dua edilmesi söz konusudur. Define yeri bulmak için dua etmek de bir diğer örnektir.

Bu yazımızda define yeri bulmada hangi duaların etkili olduğunu, kişinin mal varlığı artıran duaları sizlerle paylaşacağız. Define bulma duası nasıl okunmalıdır sorusuna yanıt arayanlar için bu duaların okunuşlarına ve Türkçe anlamlarına da yer vereceğiz. Önemli olan duaları içtenlikle ve inanarak okumaktır. Kalben okunan duaların kabul edileceği pek çok bilginin savunduğu bir gerçektir.

Dua Ederek Define Yeri Bulmak Mümkün mü?

İslam dininde yer alan yaygın bir inanca göre duanın açamayacağı bir kapı bulunmamaktadır. Dua ederek define yeri bulmak da mümkündür. Define bulmak ve zengin olmak isteyen insanlar dua ederek define yerini bulabilirler. Bunun için Allah’a inanarak dua etmek ve içten bir niyazda bulunmak gerekir.

Karınca Duası ile Define Bulma

Karınca duası, bereketi simgeleyen dualardan biridir. Bir diğer adı da bereket duasıdır. Bu duayı okuyan kişilerin hanesine bereket geleceği rivayet edilir. Karınca duası ile define bulma da mümkün olan bir durumdur. Define bulmak isteyen kişiler bu duayı inanarak okumalı ve Allah’a yalvarmalıdır. Böylece define bulmak da daha kolay bir hale gelmektedir.

Karınca duasının okunuşu şu şekildedir:

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Karınca duasının Türkçe anlamı:

Ey Cebrail’in, Mikail’in, İsrafil’in, Azrail’in, İbrahim’in, İsmail’in, İshak ve Yakup’un rabbi Allah’ım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran’ı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah’a aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve emin olan Hz Muhammed (SAV) Allah’ın elçisidir. Ey rabbim, ey rabbim, ey diri ve kaim olan, ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir. (Ashabı Kehf’in isimleri)

Rüyada Define Yeri Görmek İçin

Define bulmak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan biri de define bulmak için rüyaya yatmak olarak karşımıza çıkmaktadır. Allah’a yakarış ile rüyada definenin yerini görmek mümkün olabilir. Bunun için öncelikle yapılması gereken abdest alınıp namaz kılınmasıdır. Namazda Allah’a inanarak ve medet umarak dua edilmesi gerekir. Ardından uyumak üzere yatılır.

Define Bularak Zengin Olmak İsteyenler İçin Dua

Maddi bakımdan imkansızlar içinde yaşayan, define bularak zenginliğe refaha kavuşmak isteyen kişiler için birtakım dualar mevcuttur. Her zaman dediğimiz gibi bu duaların da içten bir şekilde ve kabul olacağına inanarak edilmesi önemli bir husustur. Zengin olmak isteyenler için dua önemli bir unsurdur. Hem define bulmak hem de zengin olmak isteyenler şu duayı okuyarak amacına ulaşabilir:

“Allahümme Ya Ğaniyyü, Ya Hamidü, Ya Mübdiü Ya Mu’idü, Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.”

Türkçe anlamı: Ey Gani, Ey Hamid, ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile beni haramdan sakındır. Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

Definede Para Bulduran Etkili Dua

Define ararken kolay bir şekilde para bulmayı herkes ister. Bunun da bir duası vardır. Bakara Suresi’nin son iki ayeti olan Amenerrasulü duası definede para bulduran dua olarak önem taşımaktadır.

Amenerrasulü Okunuşu:

Amennerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke Rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leh ama kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, Rabbena vela tahmil Aleyna ısran kema hameltehü allelleziyne min gablina, Rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente Mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Türkçe anlamı:

Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

Namaz Kıldıktan Sonra Define Bulmak İçin Dua Etmek

Duanın yeri ve zamanı yoktur. Her zaman Allah’a el açmak, dua etmek mümkündür. Ancak bazen özel duaların yeri ve zamanı bulunur. Define bulmak için namazda dua etmek bunlardan biridir. Namaz kıldıktan sonra kişi define bulmak ve zengin olmak için dua edebilir. İçten ve samimi bir şekilde Allah’a dua ettiğinde duası Allah katında daha değerli olacaktır. Özellikle yukarıda yazılan duanın namazlardan sonra edilmesi, define bulma işini kolaylaştıracaktır.

Define Bulmak İçin Okunacak Etkili Dua

Define bulmak için okunması gereken dua olarak karşımıza çıkanlardan biri de şu duadır:

Ya mukallibel kulûb! Sebbit kalbî ‘alâ dînike.

Anlamı: Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Kalbimi dinin ve itaatin üzere sabit kıl.

Define Ararken Okunacak Dua

Define arama işleminde insanların edecekleri pek çok dua bulunmaktadır. Define ararken okunacak dua çeşitlerinden biri de şudur:

Aksemtü Aleyküm ya ımaras sakinine biha tevekkelü vecrü hazihi’l cerideti ila mekanil defaini vel habiseti minez zehebi vel fıddati ecibü ve akbelü veshabü vemşü bi hakkı akşin akşin ehşin ehşin şehmeşin şeltaşin esriü bi hakkı hazihi’l esmai elvahan elvahan elvahan el acel el acel el acel essaatü essaatü essaatü barakellehü fiküm ve ahsenellehü ilevküm.

Define bulmak için okunacak dua olarak bir diğeri şu şekildedir:

Yâ Hâdiyel mudilîne, ve yâ Râhimel müznibîne ve yâ mükılle aserâtil âsirine, irham abdike vel hataral azîmi. Ve lil-müslimîne küllihim ecma’ine, vec’alnâ minel ahyâil merzûkîne, en’amte aleyhim minennebiyyîne vessıddıkîne veşşühedâi vessâlihîne, âmin, yâ Rabbel âlemine, velhamdülillâhi rabbil âlemine.

Türkçe Anlamı:

Ey yolunu şaşıranlara yol gösteren, günahkarları bağışlayan ve geçinemeyen kişileri sıkıntıdan kurtaran Allah’ım. Kuluna merhamet et, hatasını bağışla. Ve bütün müslümanların günahlarını affet. Bizi rızıklanan dirilerden eyle. Kendilerine in’am ve ihsan ettiğin nebiler, sıddıklar, şehidler ve salih kullarına ihsan ettiğini hepimize ihsan et Allah’ım. Amin, ey alemlerin Rabbi olan Rabbimiz. Hamd alemlerin Rabbine aittir.

Define bulmak ve zengin olmak için okunacak dua arasında yer alan dualardan biri de şu şekildedir:

Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, la ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in’ dallahil islam, ve mah’telefellezine utül kitabe illa min ba’di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yekfur bi âyatillâhi fe’innallahe seriul hisâb.

Türkçe anlamı:

Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri, O’ndan başka tanrı olmadığına şahitlik etmişlerdir. O’ndan başka tanrı yoktur, O güçlüdür, hâkimdir. Allah katında din, şüphesiz İslam’dır. Ancak, kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Allah’ın ayetlerini kim inkâr ederse bilsin ki, Allah hesabı çabuk görür.

Define Bulmada Ayetel Kürsi Duasının Etkisi

Define bulmak için okunacak dualardan biri de Ayetel Kürsi duasıdır. Besmele çektikten sonra define bulunan bölge üzerine Ayetel Kürsi okunması orada bulunan kişilerin ve varlıkların bu defineye zarar vermesini engeller.

Ayetel Kürsi Okunuşu:

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Türkçe Anlamı:

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Definenin Çıkarılması Esnasında Okunacak Dua

Define çıkarırken okunacak dua aşağıdaki gibidir.

Ya Vekil! Ente-llezi tevelleyte umurül halaika ve ente-llezi kemmelte El turuka vel hakaika ve ente-llezi beyyente-ddekaika ve-rrekaika, kumte bi kiyafetil abidi ve tecelleyte fi idaretil mezidi vel iktidar. Ve leke-ttemkine vel istikrara, Es’elüke ya rabbül erbabi ve müsebbibül esbabi en terzukani ziyadeten fil kuvveti ve kemalen fil kudreti ve nuran fil izzeti ve metaneten fil kurba, ve re’yetü edrikü biha-ttibyane ve lisanen edrükü bihil beyan. fe entel camiül müteferrikatil umuri, ve entel kadirü ala ba’sü men fil kuburi.

Define Çıkarırken Cinlerin Yaklaşmaması İçin Dua

Define çıkarmak isteyenler cinlerin musallatından korunmak için Felak Suresi’ni okumalıdır. Bu sure zararlı varlıkların şerrinden Allah’a sığınılmasını sağlar. Define çıkarırken Felak Suresi’ni okumak oldukça faydalı olacaktır.

Felak Suresi Okunuşu:

Kul e’ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Türkçe anlamı:

De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”