Eşler Arasında Cinsel Soğukluk Var Ise Okunacak Dua Hangisi?

/ 21 Aralık 2020 / 53.605 / yorumsuz
Eşler Arasında Cinsel Soğukluk Var Ise Okunacak Dua Hangisi?

Evlilik, Allah katında oldukça önemli bir olaydır. İki kişinin birbirini sevip hayatlarını birleştirmesi ile sonuçlanır. Eşler birbirlerini ne kadar sevse de bazen evliliklerde sorun olmaktadır. Bu sorunlardan bir tanesi de eşler arasında cinsel soğukluk problemidir.

Farklı sebeplerle oluşan bu durum fizyolojik, psikolojik sebeplere bağlı olabildiği gibi başkaları tarafından yapılan büyüler sonucu da eşler arasında cinsel soğukluğa sebep olmaktadır.

Cinsel İsteksizlik Sebepleri Nelerdir?

Cinsel isteksizlik sebepleri arasında çeşitli nedenler sayılabilir. Bunlar fizyolojik sebeplere bağlı olduğu gibi  psikolojik kaynaklı nedenlerden olabilir. Ancak bunların dışında medyumlar veya hocalar tarafından başka kişilerce yaptırılan büyüye bağlı da olmaktadır.

Büyü kaynaklı olan bu sebepler eşler arasında cinsel isteksizliğe sebep olmaktadır. Bu büyüler genellikle üçüncü kişiler tarafından eşlerin birbirinden cinsel olarak soğuması ve arzulamaması için yapılmaktadır.

Bu büyülerin sonucunda evli çiftler birbirinden soğur ve bu evlilik boşanma aşamasına kadar gitmektedir. Bu gibi durumlarda ehli sünnet kişiler tarafından destek alınarak büyü bozma işlemi yapılmalıdır.

Büyü bozma işleminin yani sıra büyüleri bozmak için okunan dualar da okunarak evli çiftlerin arasındaki cinsel soğukluk durumu ortadan kalkar ve bu ikili evliliklerini kurtarmak için uğraşırlar.

Eşler Arasındaki Cinsel İsteksizlik Nasıl Önlenir?

Eşler arasındaki cinsel soğukluğu önlemek için eşlerin arasındaki sevgi bağını güçlendirmek gerekir. Sevgi bağları güçlenen karı koca cinsel anlamda da birbirlerini daha çok arzular.    

Evli çiftlerin aralarındaki cinsel soğukluğu önlemek için bazı duaların samimi bir şekilde içten gelerek okunması gerekir. Bu sayede mutlu bir evlilik yaşamış olurlar.

Eşler Arasındaki Cinsel Soğukluk Var Ise Okunacak Dua Hangisi?

Eşler arasındaki cinsel soğukluğu gidermek için okunacak dua vardır. Bu duaların içten ve samimi bir şekilde okunması gerekir. Bu sayede eşler arasındaki cinsel soğukluk problemi ortadan kalkar. Okunacak dualar arasında şu dualar örnek verilebilir.

İhlas Suresi

Bismillahirrahmannirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahussamed. Lem yelid. Ve lem yuled. Ve lem yekun lehü küfüven ehad.

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

De ki: O, Allah’tır, bir tektir.  Allah Samed’dir (Her şey O’na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir). Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.

Felak Suresi

Kul e’ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı:

De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden Rabbe sığınırım.

Nas Suresi

Kul e’ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Anlamı:

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların hükümdârına, İnsanların ilâhına, O sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Ayetel Kürsi

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. Allah’tan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Fatiha Suresi

Elhamdulillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin.İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în. Ihdinessirâtal mustakîm. Sirâtallezine en’amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.Hamd, Alemlerin Rabbi Rahman, Rahim. Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

Rahman Suresi

Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan. Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan. Ella tatğav fil mizan.

Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Kullu men ‘aleyha famin. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Zevata efnanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Fiyhima ‘aynani tecriyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Fiyhima min kulli fakihetin zevcani. Febieyyi alai rabbikuma tukezziban. Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Ke ennehunnel yakıtı vel mercan. Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban. Hel cezaul ıhsani illel ihsan. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Ve min dunihima cennetan. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Mudhammetan. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Fihima aynani neddahatan. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Fihinne hayratun hısan. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Hurum maksuratun fil hıyam.

Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Lem yatmishunne insun kablehum ve la can. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.

Anlamı:

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. Rahmân, Kur’an’ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona anlayıp açıkça anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir belirli bir hesaba göre hareket etmektedir. Yıldızlar da ağaçlar da Allah’a secde ederler. Göğe gelince, Allah onu yükseltti, kâinattaki mükemmel ahengi sağlayan ölçü ve dengeyi koydu. Ta ki siz de bundan ders ve örnek alıp ölçüyü aşmayasınız!

Öyleyse tarttıklarınızı adâletle dosdoğru tartın ve hiçbir zaman ölçüyü eksik tutmayın! Yeryüzüne gelince, Allah onu tüm canlılar için yayıp döşedi. Orada çeşit çeşit meyveler, ürünler ve salkımlarla yüklü hurma ağaçları vardır. Sapları ve yaprakları hayvanlara yiyecek olarak kullanılan taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Allah insanı kiremit gibi pişmiş bir çamurdan yarattı. Cinleri de dumanı olmayan saf bir ateş alevinden yarattı.

Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? O, suyu acı ve tatlı iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Fakat aralarında bir engel vardır; onu aşıp da birbirine karışmazlar. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

Deniz üzerinde koca dağlar gibi yüzüp giden devasa gemiler O’nundur. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Yeryüzünde bulunan herkes fânidir. Yalnız sonsuz büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin zatı bâkî kalacaktır. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunan her canlı tüm ihtiyaçlarını O’ndan ister. O ise, sayısız isim ve sıfatlarıyla her an sınırsız tecelli ve yaratma hâlindedir.

Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Ey cin ve insan topluluğu! Yakında hesabınızı görmek üzere sizin için de boş vaktimiz olacak! Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin hududundan geçip gitmeye gücünüz yetiyorsa, haydi geçin gidin bakalım! Şunu bilin ki, onları ancak üstün bir güç, kuvvetli bir delil ve bilgi ile geçebilirsiniz.

Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Üzerinize dumansız bir ateş alevi ve erimiş bir bakır gönderilir de ne yapsanız Allah’ın azabından kurtulamaz, kendinize yardım edecek kimse de bulamazsınız. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Gök yarılıp kızarmış yağ gibi kıpkırmızı bir güle dönüştüğünde son derece korkunç bir hal alacak ve müthiş işler olacak! Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Artık o gün ne insanlara ne de cinlere günahları sorulur. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Ömürlerini günahla doldurmuş inkârcı suçlular simalarından tanınırlar; derhal perçemlerinden ve ayaklarından kıskıvrak yakalanıp cehenneme atılırlar.

Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? İşte kâfirlerin dünyada iken varlığını inkâr edip durdukları cehennem! Şimdi onlar, cehennem ateşiyle kaynar su arasında devamlı döner dururlar. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Rabbinin huzuruna çıkıp hesap vermekten korkan kimseye iki cennet vardır. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Her iki cennet de türlü türlü meyveler veren sık yapraklı ağaçlarla doludur. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki pınar vardır.

Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? İkisinde de her çeşit meyveden çifter çiftler vardır. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Cennetlikler, orada astarları kalın atlastan dokunmuş döşekler üzerine kurulurlar. Her iki cennetin olgunlaşmış meyveleri de ellerinin altında, hemen erişilip toplanıverecek yakınlıktadır. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

O cennetlerde bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş öyle tatlı bakışlı güzel kadınlar vardır ki, bunlardan önce kendilerine ne bir insan eli değmiştir ne de cin. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? O kadınlar güzellik ve parlaklıkta sanki yakut ve mercandırlar. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? İyiliğin mükâfatı böyle iyilikten başka ne olabilir ki? Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Baştanbaşa yemyeşil iki cennet.

Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki pınar vardır. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Her ikisinde de türlü türlü meyveler, hurmalar, narlar bulunur. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Bunların içinde iyi huylu, güzel yüzlü hanımlar vardır. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Onlar çadırlarda sadece eşleri için ayrılmış gözlerinin siyahı simsiyah, beyazı bembeyaz fevkalade güzel hurilerdir! Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Daha önce kendilerine ne bir insan eli değmiştir, ne de cin.

Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? O cennetlerdekiler, yeşil yastıklara ve harikulade güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Sonsuz büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne yücedir!

Sonuç olarak bu dualar içten ve samimi bir şekilde okunduğunda Allah’ın izni ile eşler arasında cinsel soğukluk biter.