Sevdiğini Kendine Aşık Ettirme Duaları Nelerdir?

/ 4 Mart 2021 / 1.683 / yorumsuz
Sevdiğini Kendine Aşık Ettirme Duaları Nelerdir?

Sevdiğini kendine aşık etirme duaları nelerdir? herkesin sıkça merak ettiği konulardan biridir. Sevdiğiniz kişinin kendinize aşık olmasını istesiniz. Çünkü aşk karşılıklı olursa güzeldir. Ancak o zaman kişiler mutlu olurlar ve birlikte huzurlu bir hayat sürerler. Bunun için yapmanız gerekenler arasında kendinizi fark ettirmeniz, onu önemsediğinizi görmesini sağlamanız ve bunun için de dua etmeniz yer almaktadır. Sevdiğini kendine aşık ettirme duaları nelerdir? Konusu da kişiler tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Bu duaları, okunuşları ve ne anlam taşıdıkları yazımızda size aktarılacaktır. O yüzden bu yazıyı sonuna kadar okumanızı tavsiye ederiz.

Dua, kişilerin bireysel olarak yapabildikleri ve Allah’a yalvarma durumudur. Yani istenilenleri sadece Allah’tan beklemektir. Günlük hayatımızda, aklımıza geldiği zamanlarda, dilek ve isteklerimiz olduğu zamanlarda dua ettiğimiz gibi; Allah’a teşekkür etmek için şükür duaları da bulunmaktadır. Şükür verilen nimetlerin farkına varılarak teşekkür edilmesi ve o nimetleri bulamayan kişilerin de sahip olması için yapılmaktadır. Sevdiğiniz kişi tarafından sevilmek ve birlikte uzun bir ömür geçirmek için hangi duaları okumalısınız? Bu duaların medyumlar tarafından birçok aşk büyüsünde de okunduğunu hatırlatmak isteriz.

Uzaktaki Birini Kendine Aşık Ettirme Duaları Nelerdir?

Aşk uzak ya da yakın diye mesafe tanımaz. Bazen yakınınızda olan kişilerden ziyade başka şehirlerde olan birine de aşık olabilirsiniz. Ya da sevdiğiniz kişi gerek iş gerekse başka nedenlerden dolayı sizden uzakta olabilir. Onun da size aşık olması ve aynı duygular beslemesi için aşağıdaki duayı abdest alarak okumanız gerekir. Duanın neticesinde devamlı sizi düşünen ve sizin yanınızda olmak isteyen bir sevgiliyle karşılaşacaksınız. Sevdiğini kendine aşık ettirme duaları nelerdir? Birlikte inceleyelim.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi.

Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm.

Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn.

Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm.

Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

Sevdiğini Kendine Aşık Ettirme Duaları Nelerdir?
Sevdiğini Kendine Aşık Ettirme Duaları Nelerdir?

Sevdiğini Aşkınla Deli Etmek İçin Okunacak Dua

Üzerinize titreyen, bir dediğinizi ikiletmeyen ve sizi sevdiğini devamlı söyleyen bir sevgili ya da eş herkesin hayalinde vardır. Çünkü kişiler aşık olduklarında kendilerini değerli görürler ve mutlu olurlar. Böylelikle hayat enerjileri artar etraflarındaki kişilere de iyi davranırlar. Mutsuz ve asık suratlı birinin kimseye mutluluk getirmeyeceği ve faydalı olamayacağı bir gerçektir. Sevdiğini kendine aşık ettirme duaları nelerdir? Onu senin aşkınla deli edecek kısa bir dua önerimiz olacaktır. Bu duayı 21-41 ya da 71 defa okumalısınız.

Bismillaahirrahmaanirrahim Kaaluu nüriidu en ne’küle minhaa ve tetmeinne kuluubunaa ve ta’leme en saddektenaa ve teküüne aleyhaa mineşşahidiin.

Sevdiğini Kendine Aşık Ettirmek İçin Duha Suresi

Birçok duayı ya da sureyi kendimiz okuyabileceğimiz gibi ehil kişilere de okutmamız bizi amacımıza oldukça yaklaştırmaktadır. Aşık ettirme duaları medyum hocalar tarafından oldukça fazla okunmaktadır. Sevdiğini kendine aşık ettirme duaları nelerdir? Bunun en güzel örneğini Duha suresi oluşturmaktadır. 7 defa okumanız önemlidir.

Dua suresi Türkçe okunuşu şöyledir:

 1.  Vedduha
 2. Velleyli iza seca
 3. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala
 4. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula
 5. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda
 6. Elem yecidke yetiymen feava
 7. Ve vecedeke dallen feheda
 8. Ve vecedeke ‘ailen feağna
 9. Femmel yetiyme fela takher
 10. Ve emmessaile fela tenher
 11. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

Duha Suresi Anlamı:

 1. Kuşluk vaktine andolsun,
 2. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,
 3. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.
 4. Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.
 5. Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.
 6. Seni yetim bulup da barındırmadı mı?
 7. Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi?
 8. Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?
 9. Öyleyse sakın yetimi ezme!
 10. Sakın isteyeni azarlama!
 11. Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.

Bunu okuduktan sonra kendiniz de Allah’a yakarabilirsiniz. “Allah’ım içimdekini ve yüreğimdekini sen biliyorsun. Sevdiğim kişinin bana aşık olmasını nasip eyle. Onunla güzel günlere erişmemizi nasip et. Bizi birbirimize hayırlı kıl. Sen olmayanı olduran, gelmeyeni getirensin. Benim de dualarımı kabul et ve içimdeki aşk duygusunu karşılıklı eyle. Amin”

Sevdiğini Kendine Aşık Ettirmek İçin Ya Vedud Duası

Günde 3 defa ve yatsıdan sonra Ya Vedud duasını okumanız oldukça önemlidir. Bu dua ile sevdiğiniz kişi size aşık olacaktır. Sevdiğini kendine aşık ettirme duaları nelerdir? Araştırması içinde olanlara okumalarını tavsiye ederiz. Ya Vedud duası okunuşu şöyledir:

“Ya Vedûd! Ya Vedûd! Ya Ze’l-arşi’l-mecid! Ya Mübdi’, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Es’elüke bi-nuri vechikellezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi-kudretikelleti kadderte biha halkake ve bi-rahmetikelleti vesiat külle şey’in. La ilâhe illâ ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni!..”

Ya Vedud duası Türkçe Anlamı

“Ey Vedûd! Ey Vedûd! Ey yüce Arşın Sahibi! Ey kâinatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen Mübdi’!

Ey varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten Muîd! Ey dilediği her şeyi yapan! Arşının rükünlerini dolduran Zâtının nûru hürmetine; yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum. Senden başka hiçbir ilâh yoktur.

Ey kendisinden yardım isteyene yardım eden! Bana yardım et. Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerlerden ihtiyaçlarını ellerine veren Muğîs! Bana yardım et!”

Sevdiğini Kendine Aşık Ettirmek İçin En Kuvvetli Dua

Bazı dualar oldukça kuvvetlidir. O duanın üzerine başka bir şey okumaya bile gerek kalmaz. Hangi duanın etkili olduğunu medyumlar iyi bilmektedir. O yüzden yaptıkları büyülerde ya da muskalarda onları yazmaktadırlar. Size örnek olarak kuvvetli bir dua yazmak istiyoruz. Okumak için abdest almanızı hatırlatırız…

Bismillaahirrahmaanirrahim.

Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.

Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil

vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı hacet.

Sevdiğini Kendine Aşık Ettirmek İçin Taha Suresi

Sevdiğini kendine aşık ettirme duaları nelerdir? En etkili dualar içinde Taha suresi bulunmaktadır. 135 ayetten oluşan sureyi okumak için abdest alınız. Ayrıca yazılarak saklanması da iyi olacaktır. Taha suresinin ilk 20 ayetini sizler için hazırladık.

 1. Taha
 2. Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka
 3. İlla tezkiratel limey yahşa
 4. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula
 5. Errahmanü alel arşisteva
 6. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera
 7. Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa
 8. Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna
 9. Ve hel etake hadiysü musa
 10. İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda
 11. Felemma etaha nudiye ya musa
 12. İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva
 13. Ve enahtertüke festemı’ lima yuha
 14. İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa’büdnı ve ekımıs salate li zikrı
 15. İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes’a
 16. Fe la yesuddenneke anha mel la yü’minü biha vettebea hevahü fe terda
 17. Ve ma tilke bi yemınike ya musa
 18. Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra
 19. Kale elkıha ya musa
 20. Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes’a

Sevdiğiniz kişi yakın ya da uzakta olsun bu durum dua etmenize engel değildir. Günün her anında edilen duaların yanı sıra özellikle sabah ezanında ya da yatsı ezanından sonra edilen dualar daha makbuldür. Sizler de eşinize ya da sevgilinize onun size aşık olması için yukarıdaki duaları edebilirsiniz. Ayrıca sevdiğiniz kişinin size aşık olması için aşk büyüsü yaptırmanız da mümkündür. Bu büyü içerisinde birçok dua okunmaktadır. Sevdiğini kendine aşık ettirme duaları nelerdir bu yazımızda size sunulmuştur. Kesin ve kısa sürede çözüme ulaşmak isteyenler tecrübeli bir medyum hocadan destek alabilirler.