Ayırma Büyüsü Bozma Duası

/ 3 Mart 2021 / 10.195 / yorumsuz
Ayırma Büyüsü Bozma Duası

Ayırma büyüsü bozma duası ve tüm dikkat edilmesi gerekenleri sizler için detaylandıracağız. Bazı büyüler vardır ki insan hayatını adeta altüst eder. Bu büyülerden biri de ayırma büyüsüdür. Seven kişileri kıskanan, onların kötülüğünü isteyen, mutlu olmalarına katlanamayan kişilerin yaptırdıkları bir büyü türüdür. Bu durumda kişiler bunu bozmak ve her türlü sıkıntının üstesinden gelmek için yollar ararlar. İşte bu yollardan biri de ayırma büyüsü bozma duası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu duanın yapılış yöntemi belli başlı kurallara tabidir. Bu kurallara riayet edilmezse insan hayatı için olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Tabiri caizse kaş yapayım derken göz çıkartmak gibi. Ayırma büyüsünü bozmak için yapılacak duanın doğru yöntemler ile yapılması şarttır. Hatta büyünün bozulması için bir medyumdan yardım almak sizin için daha iyi olacaktır diyebiliriz. Bu medyumun da alanında uzman ve tanınmış biri olmasına dikkat edilmelidir. Medyum eğer işinin ehli değil ise sizler çok zor durumlarda kalabilirsiniz.

Ayırma büyüsü bozma duası nasıl yapılır derseniz bunu aşağıdaki yazımızda açıklayacağız. Bu büyünün bozulması için birtakım sure ve duaları sizlerle paylaşacağız. Her duanın kendine has özellikleri olup bu özelliklere göre okunması gerekir. Ne kadar ve nasıl okunacağı gibi merak ettiğiniz hususları bu yazımızda bulabilirsiniz.

Felak ve Nas Sureleri ile Ayırma Büyüsü Bozma

Felak ve Nas sureleri Kur’an-ı Kerim’de yer alan çok önemli surelerdir. Bu duaları okumak çeşitli vesveseleri, sıkıntıları gidermektedir. Kişi üzerinde büyü yapıldığına inanıyorsa bu duaları okuyarak rahatlayabilir ve büyüyü bozabilir. Ayırma büyüsü bozma duası arasında yer alan Felak ve Nas surelerinin okunuşu şu şekildedir:

Felak Suresi okunuşu:

Kul e’ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Türkçe anlamı:

De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

Nas Suresi Okunuşu

Kul e’ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs

Türkçe anlamı:

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,insanların hükümdârına, insanların ilâhına, o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Bu sureler gün içerisinde sık sık okunmalıdır. Duaları okumadan önce abdest almak önemli bir husustur. Böylece dualar kısa sürede etkisini gösterecek ve kişi rahat bir hayata kavuşacaktır.

Ayırma Büyüsü Bozma Duası Olarak Ayetel Kürsi

Bu dua, Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi olan Bakara’nın içerisinde yer alır. Oldukça önemli olup tesiri de çok büyüktür. Özellikle büyü yapılan kişiye büyüyü bozmak için okunması gerekir.

Ayetel Kürsi Okunuşu:

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Türkçe Anlamı:

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Bu dua da her dua gibi ruhen ve bedenen temiz bir şekilde okunmalıdır. Abdest alarak okumak size etkisini çabuk göstermesine fayda sağlayacaktır. Ayetel Kürsi duasını bir bardak su içerisine dilediğiniz kadar okuyabilir ve içebilirsiniz. İçinizdeki sıkıntının giderilmesinde etkili olacak ve büyüden kurtulmanıza fayda sağlayacaktır.

Ayırma Büyüsü Bozma Duası
Ayırma Büyüsü Bozma Duası

Amenerrasulü Duası ile Ayırma Büyüsü Bozma

Kişiler kendilerine yapılan her türlü büyüyü bu dua ile de bozdurabilirler. Ayırma büyüsü bozma duası olarak okunması gereken duaları içten ve samimi bir şekilde okunmalıdır. Amenerrasulü de bu dualardan biridir.

Amenerrasulü okunuşu:

Amennerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke Rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leh ama kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, Rabbena vela tahmil Aleyna ısran kema hameltehü allelleziyne min gablina, Rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente Mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Türkçe anlamı:

Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır.

(Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

Ayırma Büyüsü Bozma Duası Olarak Lokman Suresi

Lokman Suresi, etkisi bakımından oldukça önemli dualardan biridir. Sevdiği bir kişiyi kendine aşık etmek isteyen kişiler bu duayı okuyarak muradına erebilir. Aynı zamanda ayırma büyüsü bozma duası olarak da bilinen surelerden biridir.

Elif lam mîn.Tilke ayatül kitabil hakîm. Hüdev ve rahmetel lil muhsinîn. Ellezîne yükîymunes salate ve yü’tunez zekate ve hüm bil ahîrati hüm yukînun. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun. Ve minen nasi mey yeşterî lehvel hadîsi li yüdîlle an sebîlillahi bi ğayri îlmiv ve yettehîzeha hüzüva ülaike lehüm azabüm mühîn.

Ve iza tütla aleyhi ayatüna vella müstekbiran ke el lem yesma’ha keenne fî üzüneyhi vakra fe beşşirhü bi azabin elîm. İnnellezîne amenu ve amilus salihati lehüm cennatün neîym. Halidîne fîha va’dellahi hakka ve hüvel azîzül hakîm.Halekas semavati bi ğayri amedin teravneha ve elka fil erdî ravasiye en temîde biküm ve besse fîha min külli dabbeh ve enzelna mines semai maen fe embetna fîha min külli zevcin kerîm.

Haza halkullahi fe erunî maza halekallezîne min dunih beliz zalimune fî dalalim mübîn. Ve le kad ateyna lukmanel hîkmete enişkür lillah ve mey yeşkür fe innema yeşküru li nefsih ve men kefera fe innellahe ğayniyyün hamîd. Ve iz kale lukmanü libnihî ve hüve yeîzuhu ya büneyye la tüşrik billah inneş şirke le zulmün azîym. Ve vessaynel insane bi valideyh hamelethü ümmühu vehnen ala vehniv ve fisalühu fî ameyni enişkür lî ve li valideyk ileyyel mesîyr.

Ve in cahedake ala en tüşrike bî ma leyse leke bihî ilmün fe la tütî’hüma ve sahîbhüma fid dünya ma’rufev vettebî’ sebîle men enabe ileyy sümme ileyye merciuküm fe ünebbiüküm bima küntüm ta’melun. Ya büneyye inneha in tekü miskale habbetim min hardelin fe tekün fî sahratin ev fis semavati ev fil erdî ye’ti bihellah innellahe latîyfün habîr. Ya büneyye ekîmîs salate ve’mur bil ma’rufi venhe anil münkeri vasbir ala ma esabek inne zalike min azmil ümur.

Ayırma Büyüsü Bozma Duası Lokman Suresi Anlamı

Elif Lâm Mîm. Bunlar, hikmet dolu Kitab’ın; iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş âyetleridir. Onlar; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İnsanlardan öylesi vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için, eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri satın alır.

İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona âyetlerimiz okunduğu zaman; onları hiç işitmemiş gibi, kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona, elem dolu bir azabı müjdele Şüphesiz, iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah (bu konuda) gerçek bir vaadde bulunmuştur.

O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de, sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. İşte Allah’ın yarattıkları! Haydi, Allah’ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin!

Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Andolsun, biz Lokmân’a “Allah’a şükret” diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır. Hani Lokmân oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.”

İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (İşte onun için) insana şöyle emrettik: “Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır.” “Eğer, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim.”

(Lokmân öğütlerine şöyle devam etti:) “Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde, yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.” “Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.”.”Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez.”

“Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir!” Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah’ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında, hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. Kendilerine, “Allah’ın indirdiğine uyun” denildiği zaman, “Hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız” derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı?

Kim iyilik yaparak kendini Allah’a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah’a varır. Kim inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah göğüslerin içindekini (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir. Biz onları (dünyada) biraz yararlandırırız. Sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz.

Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, mutlaka “Allah” derler. De ki, “Hamd Allah’a mahsustur.” Fakat onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye layık olandır. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez.

Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Ey insanlar!) Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri (kendi yörüngesinde) belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır.

Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, onu bırakıp da taptıkları ise bâtıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür. Görmedin mi ki, gemiler Allah’ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah bunu âyetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır.

Onları (denizde,) bir dalga gölgelikler gibi kapladığında, dini Allah’a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca, onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim âyetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının.

Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun! Şüphesiz Allah’ın va’di gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır.

O, yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (herşeyden) hakkıyla haberdar olandır.

Ayırma Büyüsü Bozma Dualarının Faydası

Yukarıda sizler ile paylaştığımız dualar ve sureler, ayırma büyüsü bozma duası olarak bilinir. Siz de üzerinizde kara bulutların dolaştığına inanıyor ve kötü günler geçiriyorsanız üstelik sevdiğiniz sizinle konuşmuyorsa bu duaları okuyabilirsiniz. Böylelikle ayırma büyüsünü bozabilir ve mutlu bir yaşam sürebilirsiniz.