En Kuvvetli Aşık Etme Duaları Nelerdir?

/ 29 Aralık 2020 / 2.112 / yorumsuz
En Kuvvetli Aşık Etme Duaları Nelerdir?

Aşık olmak insanoğlunun hayatına boyunca gelebilecek en güzel durumlardan biridir denebilir. Aşık olan kişi hayatına pozitif bakar, çevresindekilere güleryüz gösterir. Hatta bununla da kalmayıp iş performansının artmasına dahi katkı sağlayabilir. Burada önemli olan sağlıklı ilişkilerin yaşandığı bir aşk hayatıdır. Kişi aşık olduğu insan ile birliktelik kurmak, onunla evlenmek ve yaşlanmak ister. Bazı aşkların karşılığı olsa da bazıları ise platonik olarak duyulur. Bu durumda da kişi sevdiği insanı kendisine aşık etmek için uğraşır. İşte burada da devreye etkili dualar girer.

Kişinin sevdiği insandan karşılık beklerken dua ile yaklaşması önemli bir husustur. Zira dua etmek, insanoğlunun yaşamı için büyük önem taşır. Dünyada arzuların gerçekleşmesi de bu dualara bağlıdır. İçten ve gerçekten isteyerek yapılan her dua Allah katında değerlidir ve kabul olur. En kuvvetli aşık etme duaları olarak bilinen dualar da bunlar arasına girer. Kişi sevdiği insanı kendisine aşık etmek için bu dualara başvurur. Bu duaların da her duada olduğu gibi muhakkak isteyerek ve samimi şekilde edilmesi önemli bir husustur.

Kimler İçin Aşık Etme Duaları Okunmalıdır?

Duaların İslam dininde çok büyük ve önemli bir yeri vardır. Her kime, nereye okunursa okunsun her duanın mutlaka bir karşılığı bulunur. Yeter ki içten ve gerçekten isteyerek edilsin. Aşık etme duaları kimlere okunmalı sorusu insanların merak ettiği sorulardan biridir. Kişi birliktelik kurmak, sevgili olmak ya da evlenmek istediği karşı cinsten kişi için bu duayı okuyabilir. Bu duayı bekar bir kimsenin okuması tavsiye edilir. Evli birinin başka biri ile birliktelik kurmak için okuması yanlış bir hareket olacaktır. Ancak boşanma aşamasına gelmiş eşler, birbirlerine tekrar kavuşmak ve aralarını düzeltmek için bu duayı okuyabilir. İki insanın evlenmesi ve birliktelik kurması için de aşık etme duası etkili bir dua olarak okunabilir.

En Etkili Aşık Etme Duası İnşirah Suresi

Kur’an-ı Kerim’de yer alan en önemli surelerden biri de İnşirah Suresi’dir. Bu sure, insanın kalbinden geçirdiği her isteğin yerine gelmesinde, hastaların şifa bulmasında oldukça etkilidir. Bu surenin halk arasında ferahlatıcı bir sure olması, insanı psikolojik olarak da rahatlatması bilinen bir gerçektir. İnşirah Suresi ile insanlar sevdiği kişiyi kendisine aşık edebilir.

İnşirah Suresi’nin Okunuşu

Elem neşrah leke sadrek., Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.

Anlamı

Senin için bağrını açmadık mı? İndirmedik mi senden o yükünü? O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü? Senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var. Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var! O halde boş kaldığında yine kalk yorul! Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!

En etkili aşık etme duası olarak bilinen İnşirah Suresi, belli bir yönteme bağlı olarak okunduğunda etkisi çokça görülen bir suredir. Bu duayı okumaya başlamadan önce ruhen ve bedenen temiz olmak gerekir. Bunun için de abdest almak faydalı olacaktır. Bu duayı 44 gün boyunca her gün olmak şartı ile 44 kere okumak gerekir. Gün içerisinde zaman fark etmeden istenilen saatte okunabilir.

Aşık Etmede Hızlı Sonuç Almak İçin Okunacak Dua

İnsanoğlu bazen sabırsızdır. Bu sabırsızlığı aşk hayatında da görülür. Sevdiği ve ilgi duyduğu kişinin bir an önce kendisine aşık olmasını ister. Bu nedenle de hızlı sonuç veren aşık etme duaları araştırır. Bu yazımızda sizlerle bu duayı paylaşacağız.

Necm Suresi Okunuşu

Ven necmi iza heva. Ma dalle sahıbukum ve ma ğava. Ve ma yentıku anil heva. İn huve illa vahyuy yuha. Allemehu şedidul kuva .Zu mirrah festeva . Ve huve bil ufukıl a’la. Summe dena fe tedella. Fe kane kabe kavseyni ev edna. Fe evha ila abdihi ma evha.

Ma kezebel fuadu ma raa. Efe tumarunehu ala ma yera. Ve le kad raahu nezleten uhra. Inde sidratil munteha. Indeha cennetul me’va . İz yağşes sidrate ma yağşa. Ma zağal besaru ve ma tağa.Le kad raa min ayati rabbihil kubra. E fe raeytumul late vel uzza. Ve menates salisetel uhra. E lekumuz zekeru ve lehul unsa.Tilke izen kısmetun dıyza.

İn hiye illa esmaun semmeytumuh entum ve abaukum ma enzelellahu biha min sultan iy yettebiune illaz zane ve ma tehvel enfus ve le kad caehum mir rabbihimul huda.Em lil insani ma temenna. Fe lillahil ahıratu ve ula . Ve kem mim melekin fis semavati la tuğni şefaatuhum şey’en illa mim ba’di ey ye’zenellahu li mey yeşau ve yerda. İnnellezine la yu’minune bil ahırati le yusemmunel melaiket tesmiyetel unsa.

Ve ma lehum bihi mim ılm iy yettebiune illez zann ve innez zanne la yuğni minel hakkı şey’a. Fe a’rıd am men tevella an zikrina ve lem yurid illel hayated dunya. Zalike mebleğuhum minel ılm inne rabbeke huve a’lemu bi men alle an sebilihi ve huve a’lemu bi menihteda.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı li yecziyellezine esau bima amilu ve yecziyellezine ahsenu bil husna. Ellezine yectenibune kebairal ismi vel fevahışe illel lemem inne rabbeke vasiul mağfirah huve a’lemu bi kum iz enşeekum minel erdı ve iz entum ecinnetun fi butuni ummehatikum fe la tuzekku enfusekum huve a’lemu bi menitteka .E fe raeytellezi tevella.

Ve a’ta kalilev ve ekda.Eındehu ılmul ğaybi fe huve yera. Em lem yunebbe’ bima fi suhufi musa. Ve ibrahimellezi vefa. Ella teziru vaziratuv vizra uhra. Ve el leyse lil insani illa ma sea. Ve enne sa’yehu sevfe yura. Summe yuczahul cezael evfa. Ve enne ila rabbikel munteha. Ve ennehu huve adhake ve ebka.Ve ennehu huve emate ve ahya.Ve ennehu halekaz zevceyniz zekara vel unsa . Min nutfetin iza tumna. Ve enne aleyhin neş’etel uhra.Ve ennehu huve ağna ve akna. Ve ennehu huve rabbuş şı’ra.

Ve ennehu ehleke adenil ula.Ve semude fema ebka. Ve kavme nuhım min kabl innehum kanu hum azleme ve atğa. Vel mu’tefikete ehva. Fe ğaşşaha ma ğaşşa. Fe bi eyyi alai rabbike tetemara. Haza nezirum minen nuzuril ula. Ezifetil azifeh. Leyse leha min dunillahi kaşifeh . E fe min hazel hadisi ta’cebun. Ve tadhakune ve la tebkun. Ve entum samidun .Fescudu lillahi va’budu.”

Anlamı

Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı. O, nefis arzusu ile konuşmaz. (Size okuduğu) Kur´an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.  (Kur’an’ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu. Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. (Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı. (Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki, o, Cebrail’i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü. Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında.

Me’vâ cenneti onun (Sidre’nin) yanındadır. O zaman Sidre’yi kaplayan kaplamıştı. Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı. Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Lât ve Uzza’ya ve diğer üçüncüsü Menat’a ne dersiniz? Erkek size de, dişi O’na mı? Öyle ise bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Onlar ancak sizin ve atalarınızın (ilâh edindiğiniz şeylere) taktığınız isimlerdir. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar (putperestler) yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tâbi oluyorlar. Andolsun ki, kendilerine, Rableri katından yol gösterici gelmiştir. Yoksa insan (kayıtsız şartsız), her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır?

Oysa, Ahiret de dünya da Allah’ındır. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri; ancak Allah’ın izniyle, dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar. Şüphesiz ahirete iman etmeyenler, meleklere dişi isimleri veriyorlar. Hâlbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. Öyle ise bizim zikrimizden (Kur’an’dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta! Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı daha iyi bilir. O, hidayete ereni de daha iyi bilir.

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. (Bu) kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükâfatlandırması için (böyle)dir. Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin, bağışlaması çok geniş olandır. Sizi, topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah’a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Şimdi yüz çevireni; pek az verip de kaskatı cimrileşeni gördün mü?

Gayb’ın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor? Yoksa, Mûsâ’nın ve Allah’ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim’in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi? Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir. Şüphesiz en son varış Rabbinedir.

Şüphesiz O, güldürür ve ağlatır. Şüphesiz O, öldürür ve diriltir. Şüphesiz O, iki eşi, erkeği ve dişiyi, (rahme) atıldığında az bir sudan (meniden) yaratmıştır. Şüphesiz tekrar diriltmek de O’na aittir. Şüphesiz O, başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı.

Şüphesiz O, Şi’râ’nın Rabbidir. Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helâk etti ve hiç kimseyi bırakmadı. Daha önce de Nûh’un kavmini helâk etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi. O, “Mu’tefike”yi(6) de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür. O hâlde Rabbi’nin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun (ey insan!).

Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşmakta olan (Kıyamet iyice) yaklaştı. Onu Allah’tan başka açacak kimse yoktur. Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi (Kur’an’a mı) şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? Haydi Allah’a secde edin ve O’na kulluk edin.

En hızlı aşık etme duası olarak bilinen Necm Suresi, günün her vaktinde okunabilir. Uzun bir sure olduğu için de bazı insanlar okumak istemeyebilir. Bunun yerine Tarık Suresi de aşık etme duaları arasında yerini almaktadır.

Tarık Suresi Okunuşu

Allahümme inni es’elüke bi esmaikelleti iza duiyet biha ala meğaliki ebvabis semai lil fethi te fettahet ve es’elüke bi esmailekelleti iza duiyet biha alel basevedderai lil keşfi te’keşşefet ve es’elüke bi esmaikelleti iza duiyet biha la ebvabil üsri lil yüsri te’yesseret ve es’elüke bi esmaikelleti iza duiyet biha alel emvati lil nuşiri teneşşeret ecib duana bi rahmetike ya erhamer rahimin vel hamdulillahi rabbil alemin.

Anlamı

Göğe ve târıka andolsun. Târıkın ne olduğunu sen ne bileceksin? O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah’ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla! (O gün) artık insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur’an, hak ile bâtılı ayırd eden bir sözdür. O, boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkârcılara mühlet ver; onlara biraz zaman tanı!

Bu sure de günün her vaktinde kendine aşık etmek için dua olarak okunabilir. Duayı okumadan önce abdest almak ve Kıble tarafına dönerek okumak faydalı olacaktır.