Bağlama Büyüsü Duaları

/ 19 Şubat 2021 / 608 / yorumsuz
Bağlama Büyüsü Duaları

Bağlama büyüsü duaları nelerdir? Neden okunur? Gibi konular bu yazımızda size anlatılacaktır. Aşk, dünyada insanın başına gelebilecek en güzel duygulardan biridir. Fakat çiftlerin aralarındaki bağ zayıfladığı zaman işler değişebiliyor. Bireyler eşlerini, nişanlılarını, sevgililerini kendine bağlamak; eski bağı yeniden kuvvetlendirmek için çeşitli yöntem arayışlarına girer. İşte bu yöntemlerden biri bağlama büyüsü olmaktadır.

Birbirlerine kör kütük aşık olan çiftlerden biri ilişkilerine eskisi kadar önem vermemeye başlamasında durumunda diğer kişi devreye girer aradaki soğukluğu ortadan kaldırmak ister. Uygulanan bağlama büyüsü sadece bir araya gelmek ve sevgi bağını güçlendirmek için yapılmaz aynı zamanda karşılıksız seven kişilerin sevdiği kişiyi kendine aşık etmek için denediği bir ritüeldir. Hatta aileleri ile iletişim problemi yaşayan çocuklar aile saadetine kavuşur, ev huzuru sağlanarak bağlar güçlenir.

Büyüler uzman medyum hocalar tarafından yapıldığı zaman daha sağlıklı olacaktır. Kişilerin kendi başlarına yapmaya kalkıştığı büyüler sanılanın aksine kötü sonuçlar doğurarak ters etki gösterebilir. Bu tür durumlarda öncelikle mutlaka işinin ehli olan hocalardan yardım almalısınız.

İstediğiniz kişiyi kendinize bağlama konusunda dualardan medet ummak en etkili yöntemlerden biridir. Dualar her şeyin ilacı olduğu gibi sevdiğiniz kişiyi size sadık etme konusunda ve giden kişinin geri dönmesini sağlamada da ilaç gibi gelecektir. Bu konuda şifalı olan bazı dualar vardır. Bu duaları usulüne göre okuyup uygulayan kişiler Allah’ın izni ile muratlarına ereceklerdir. Peki bağlama büyüsü duaları nelerdir diye soranlar için cevaplayalım:

Bağlama Büyüsü İçin Kısa Dualar

İnnellezîne inde rabbike lâ yestekbirûne an ibâdetihî ve yüsebbihûnehû ve lehû yescüdûn.

Ve lillâhî yescüdü men fi’s-semâvâti ve’l-ardi tav’an ve kerhen ve zılâlühüm bi’l-ğudüvvi ve’l-âsâl.

Ve lillâhi yescüdü mâ-fi’s-semâvâti vemâ fi’l-ardi min-dâbbetin ve’l-melâiketü vehüm lâ yestekbirûn.

Kul âminû bihî ev lâ tu’minû, innellezîne ûtü’l-ilme min kablihî izâ tütlâ aleyhim yahirrûne li’l-ezkâni süccedâ.

Ülâikellezîne en’amallâhü aleyhim mine’n- nebiyyîne min-zürriyyeti âdeme ve mimmen hamelnâ me’a nûhin ve min-zürriyyeti ibrâhîme ve isrâîle ve mimmen hedeynâ ve’ctebeynâ izâ tütlâ aleyhim âyâtü’r-rahmâni harrû sücceden ve bükiyyâ.

Elem tera ennallâhe yescüdü lehû men-fis’semâvâti ve men fi’l-ardi ve’ş-şemsü ve’l-kameru ve’n-nücûmü ve’l-cibâlü ve’ş-şeceru ve’d-devâbbü ve kesîrun mine’n-nâsi ve kesîrun hakka aleyhi’l-azâbu ve men yühinillahü femâ lehû min-mükrim, innellâhe yef’alü mâ-yeşâ’u.

Hâzâni hasmâni’htasamû fî rabbihim fellezîne keferû kuttı’at lehüm siyâbün min-nâr, yusabbü min-favki ruûsihimü’l-hamîm.

Ve izâ kîle lehüm-üscüdû li’r-rahmâni kaalû vema’r-rahmânu enescüdü limâ te’mürûnâ ve zâdehüm nüfûrâ.

Vecedtüha ve kavmehâ yescüdûne li’ş-şemsi min-dûnillâhi ve zeyyene lehümü’ş-şeytânü a’mâlehüm fesaddehüm ani’s-sebîli fehum lâ yehtedûn.

İnnemâ yü’minü bi-âyâtina’l-lezîne izâ zükkirû bihâ harrû sücceden ve sebbihû bi-hamdi rabbihim vehüm lâyestekbirûn.

Kale lekad zalemeke bi-sü’ali na’cetike ilâ ni’âcih, ve inne kesiran mine’l-huletâ’i leyebğî ba’duhum alâ ba’dın illa’llezine âmenû ve amilu’s-sâlihâti ve kalîlün mâ-hüm ve zanne dâvûdü ennemâ fetennâhü fe’s-tağfere rabbehû ve hara râki’an ve enâb.

Ve min âyâtihî’l-leylü ve’n-nehâru ve’ş-şemsü ve’l-kameru lâ tescüdû li’ş-şemsi velâ li’l-kameri ve’s-cüdû lillâhillezî halekahünne in-küntüm iyyâhu ta’budûn. Ve entüm sâmidûne fe’s-cudû lillâhi ve’büdû.

Ve izâ kuri’e aleyhimu’l-Kur’ânu lâ-yescüdûn. Kellâ lâ-tüti’hü ve’scüd ve’kterib.

Bu dua okunmadan önce gusül abdesti alınarak bedenin ve ruhun temizlenmesi sağlanır. Abdesti aldıktan sonra 2 rekat namaz kılınır. Ayetler sırasıyla okunur ve okunan her ayetin ardından secdeye gidilir. Secdede namaz esnasında dediğimiz gibi “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denilir. İster secde halinde dua edebilir isterse oturarak elleri semaya açarak Allah’a yalvarılır. Dua ne kadar kalpten ne kadar samimi olursa kabul olma olasılığı da o kadar artar.

Yine aynı talimatlara uyularak okunacak olan başka dualar da vardır.

Bağlama Büyüsü Duaları

5 Gün Boyunca Okunacak Dua

Beş gün boyunca gece yatmadan önce  düzenli olarak okunması makbuldür.

“Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayni İz temşi uhtüke fetekulü helş edüllüküm ala men yekfülühü fe raca’nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzenve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütuna Yühibbunehüm kehubbillah, Vellzine amenu eşeddü hubben lillah Züyyine lin nasi hubbüş şehevati minen nisai vel benine vel kanatiyril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel hars, zalike metaul hayatid dünya, vallahü indehu husnül meab kiramen katibine ya’lemune ma yafalun Allahümme heyyic kalbi ve akli fülan ala hubbi fülaneh.”

Bir diğer etkili bağlama büyüsü duası şu şekilde:

Bismillahirrahmanirrahim.

“Yâ Allâhü yâ vâhıdü yâ ehadü enfıhnî minke bi nefhatin hayrin*inneke alâ külli şey’in kadîr.”“Allâhümme ağninî bi helâlike an harâmike ve bi tâatike an ma’siyetike ve bi fadlike ammen sivâk.”

“Eûzü bike minen nâri ve min ameli ehlin nâri fe enkıznî vağfir lî yâ aziyzü yâ ğaffâr.”

“Yâ Hayyü Yâ Kayyûm. Bismillâhi Allâhü Ekber. Yâ İlâhena ve ilâhe külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente

”Allâhümme lekel hamdü lâ ilâhe illâ ente yâ hannânü yâ mennânü yâ bedi’essemâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm.

“Allâhümme innî es’elüke bi enne lekel hamde lâ ilâhe illâ entel hannânül mennânü bedi’essemâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm.

Ya Hayyü Ya Kayyûm Ve İlâhüküm ilâhün vâhıd, lâ ilâhe illâ hüve er rahmânürrahiym.

Elif Lâm Mîm,Allâhü lâ ilâhe ilâ hüvvel hayyül kayyûm. Allâhümme innî es’elüke bi enne lekel hamde lâ ilâhe illâ ente yâ mennânü yâ hannânü yâ bedi’essemâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm

Yâ hayrel vârisiyn*Ya erhamer râhimin*Yâ semiy’ad düâ’*Yâ Allâhü yâ Allâhü ya Allâhü yâ âlimü yâ âlimüyâ semiy’uyâ hakiymü yâ mâlikü yâ melikü yâ selamü yâ hakku yâ kaîmüyâ muhsiyyâ mu’tiyyâ mâniûyâ muhyîyâ muksitüyâ hayyü yâ kayyûmüyâ ehadü yâ samedüyâ rabbi yâ rabbi yâ rabbi yâ vehhâbü yâ ğaffâruyâ kariybülâ ilâhe illâ ente sübhâneke ente hasbî ve ni’mel vekîl.

“Yâ Allâhü yâ hayyü yâ kayyûmüyâ münzilet tevrâti vel incîli vel ku’ânil aziym.Yâ men lâ yahfâ aleyhi şey’ün fil ardi ve lâ fis semâ*Lâ İlâhe illâ hüvvel aziyzül hakiym.Yâ Rabbi yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîh.

Yâ men lâ yuhlifül mîâd* Yâ men şehide li nefsihî ve şehidet lehül melâiketü ve ülül ılmi kâimen alâ halkıhî bil kıst* Lâ ilâhe illâ hüvel aziyzül hakiym.Yâ Allâhü yâ mâlikel mülk*yâ men tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr.

İnneke alâ külli şey’in kadîr.Yâ men yûlicül leyle fin nehâri ve yûlicün nehâre fil leyli ve yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yerzüku men yeşâü bi ğayri hisâb.”

Manası ise şu şekildedir:

“ Ey Allah’ım! Ey tek olan, yalnız olan bizi hayır nefesi ile nefeslendir. Sen her şeyin sahibi ve her şeye kadirsin.

Allah’ım, haramından (beri) helal (rızık) ile bana yet (kâfi gel); ve beni lütfunla gayrına muhtaç olmayacak zengin kıl.

Bizi ateşinden, cehenneme girecek ameli işlemekten ve cehennem ehli olmaktan, koru. Sen sonsuz izzet sahibi ve bütün günahları bağışlayansın.

Ey diri olan her şeyi ayakta tutan Allah’ım. Ey Allah’ım senin büyük olan isimin ile başlarım.

Ey İlahımız ve her şeyin tek ilahı olan Allah’ım, senden başka hiçbir ilah yoktur.

Allah’ım benim İlahım sensin. Allah’ım hamd ve şükür ancak sanadır. Sen sonsuz merhamet sahibisin, hakiki iyilik ve ihsan sahibisin,

Ey yeryüzünde emsali bulunmayan hayret verici şeyler yaratan celal ve ikram sahibi, senden başka İlah yoktur.

İlahımız ve her şeyin tek ilahı olan sensin. Sen merhamet ve rahmet sahibisin. Elif Lam Mim… Allah’ım sen gerçek hayat sahibisin ve gökleri yeri ve bütün mahlukatı yerinde tutansın. Allah’ım Rahman ve Rahim adın ile başlarım. Ey İlahımız ve her şeyin tek ilahı olan Allah’ım.

Senden başka hiçbir ilah yoktur. Allah’ım benim İlahım sensin. Allah’ım benim hamdım ve şükürüm ancak sanadır. Sen sonsuz merhamet sahibisin, hakiki iyilik ve ihsan sahibisin. Ey yeryüzünde emsali bulunmayan hayret verici şeyler yaratan celal ve ikram sahibi Allah’ım, senden başka İlah yoktur. İlahımız ve her şeyin tek ilahı olan sensin. Sen merhamet ve sahibisin. Sen varislerin en hayırlısısın. Duaları işitirsin.

Ey Allah’ım! Ey Allah’ım! Ey Allah’ım! Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim! Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim! Ey gizli açık her sesi işiten, ey mevcudatına hükmeden, ey mülkün gerçek sahibi, ey acizlikten münezzeh olan, ey her çeşit afet ve kederlerden emin olan, esenlik veren, ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en çok layık olan, ey her şeyi istediği gibi ayakta tutan, ey her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen, bir bir her şeyin sayısını bilen, ey yarattıklarına lazım olan her şeyi veren, ey bütün kötü ve çirkin şeylerden men eden, ey canlıya can veren, ey her işini denk ve uyumlu yapan, ey her zaman diri ve canlı olan, ey göklerde ve yerlerde olanları yerli yerinde tutan, ey kendisinden başka ilah olmayan ve ortağı bulunmayan, bir olan!

Ey her ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gideren, Ya Rabbi! Ya Rabbi! Ya Rabbi! Ey her türlü nimeti bol bol veren, Ey bağışlaması bol olan, ey kullarına çok yakın olan Allah’ım seni tüm eksik ve noksanlıklardan uzak tutarım, Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur.

Sen bana kafisin vekilim sensin. Ey her zaman diri ve canlı olan, ey göklerde ve yerlerde olanları yerli yerinde tutan! Ey Tevrat’ı , incili ve azim olan Kuran-ı Kerim’i İndiren! Ey Allah’ım yerde ve gökte ne varsa hiçbir şey sana gizli kalmaz. Gerçek güç sendedir, gerçek hikmet sahibi sensin.

Senden başka İlah yoktur. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen, insanları, geleceğinde hiç şüphe olmayan bir güne toplayacaksın. Şüphesiz sen, belirlediğin süreyi şaşırmazsın. Allah’ım nefsim senden başka İlah olmadığına şahit sende şahitsin. Bütün melekler ve ilim uluları da adaleti yerine getirenlerde şahittirler.

Senden başka İlah yoktur; güçlüsün, hikmet sahibisin. Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın; dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır, yalnız senin elindedir. Gerçekten sen, her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.”

Allah’ım senden hakkımızda hayırlı olan isteklerimize bir an evvel kavuşturmanı diliyoruz. Dualarımızı kabul ve makbul et. Amin”.

Bağlama Büyüsü Yapılan Kişideki Değişimler Nelerdir?

  • Gözü dışarda olan kocalar artık dışarı ile ilgilenmeyi bırakır. Eşine ve çocuklarına vakit ayırır, onlara bağlı hale gelir. Gözleri eşinden başka kimseyi görmez. Sizin mutluluğunuz için çabalar, daima yanında olmanızı ister.
  • Büyü yapılan kişiyi çevresinden giderek uzaklaşmaya başlar, devamlı olarak karşıdaki kişiyi düşünür.
  • Enerjiler düşer, ayağa kalkacak mecali bile olmaz.
  • Uyku düzenleri bozulur. Gece boyunca sürekli uyanırlar. Uykuya dalmakta zorluk çekerler. Uykudan korkarak uyanırlar.
  • Günlük görmüş olduğu klasik rüyalar yerine kabuslar görmeye başlar.
  • Çevresindeki kişilere karşı güvensizlik duygusu oluşur. Bu kişilerin ona zarar vereceğini düşünür, onlardan uzaklaşmaya çalışır.